Οι σημαντικότερες διεθνείς επιστημονικές δημοσιεύσεις.

Κλινικές μελέτες
Μετά - αναλύσεις
Ανασκοπικά άρθρα - Κριτικές